Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
Khác nhau tùy theo sản phẩm
CCATS
Khác nhau tùy theo sản phẩm
US HTS
8542310001

Thông tin PCN/MDDS

SL7YM

865591
PCN

SNA

865599
PCN
865600
PCN | MDDS

SL7YN

865601
PCN | MDDS