Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A992C
CCATS
740.17B1
US HTS
8542310001

Thông tin PCN

SRMB9

99C4X8
PCN
99C6A4
PCN
99C6AC
PCN