Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A992C
CCATS
G157815L2
US HTS
8471300100

Thông tin PCN

99AMNA
PCN
99C6HV
PCN