Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Aptio* V UEFI Firmware Integrator Tools for Intel® NUC

Intel® Graphics DCH Driver for Windows® 10 & Windows 11* for the Intel® NUC 12 Extreme Kits - NUC12DCM/Intel® NUC 12 Extreme Compute Elements - NUC12EDB

Intel® Wireless Bluetooth® Driver for Windows® 10 64-Bit and Windows 11* for Intel® NUC Kits & Mini PCs

Intel® Wireless Technology-Based Driver for Windows® 10 64-bit & Windows* 11 for Intel® NUC Kits & Mini PCs

Intel® Chipset Device Software for Windows® 10 64-bit and Windows 11* for Intel® NUC Kits & Mini PCs 7th Generation and Later

Intel Rapid Storage Technology (RAID) dành cho Windows 11* cho Intel NUC 12 Extreme Kits - NUC12DCM/Intel®® NUC 12 Extreme Compute Elements - NUC12EDB

Intel® NUC Software Studio Service for Windows® 10 64-bit & Windows 11* for Intel® NUC Products

Tải xuống

Trình điều khiển bộ điều hợp mạng Marvell FastLinQ Edge * dành cho Windows 11 * cho Intel NUC 12 Extreme Kits - NUC12DCM / Intel® NUC 12 Extreme Compute Elements - NUC12EDB

Trình® điều khiển Intel Serial IO dành cho Windows 11* dành cho bộ dụng cụ Intel NUC 12 Extreme - NUC12DCM/Intel® NUC 12 Extreme Compute Elements - NUC12EDB