Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A992CN3
CCATS
G165483
US HTS
8517620090

Thông tin PCN

99AC9M
PCN