Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Ethernet điều khiển mạng (LAN) cho các sản phẩm Intel® NUC8BE và NUC10FN cho Windows 11*

Intel® Wireless Bluetooth Driver cho Windows® 10 64-Bit và Windows 11* dành cho Intel® NUC

Cập nhật BIOS [FNCML357]

Intel® Wireless Technology-Based Driver for Windows® 10 & Windows* 11 for Intel® NUC Products

Intel® Graphics DCH Driver cho Windows®10 và Windows 11* dành cho các Sản phẩm Intel® NUC thế hệ thứ 6 đến thứ 10 (trừ NUC6i7KYK) và hầu hết các sản phẩm Intel® Element NUC

Trình điều khiển Kết nối Mạng Intel® Ethernet (LAN) cho Windows® 10 & Windows 11* dành cho Intel® NUC

Intel® Chipset Device Software cho Windows® 10 64-bit và Windows 11* dành cho các sản phẩm Intel® NUC

Công cụ cập nhật chương trình cơ sở Thunderbolt™ 3 cho NUC10ixFN

Gói trình điều khiển INF cho Windows® 10 64-bit cho NUC10i7FN, NUC10i5FN, NUC10i3FN