Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Ethernet (LAN) Network Connection Driver for Windows 11* for Intel® NUC

BIOS Update [FNCML357]

Intel® Graphics DCH Driver for Intel® NUC

Intel® Wireless Technology-Based Driver for Windows® 10 & Windows* 11 for Intel® NUC Products

Intel® Wireless Bluetooth® Driver for Windows® 10 64-Bit and Windows® 11 for Intel® NUC

Thunderbolt™ 3 Firmware Update Tool for NUC10ixFN

HDMI Firmware Update Tool for NUC10i3FN, NUC10i5FN, NUC10i7FN

INF Driver Pack for Windows® 10 64-bit for NUC10i7FN, NUC10i5FN, NUC10i3FN