Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
EAR99
CCATS
NA
US HTS
3926909985

Thông tin PCN

99AF47
PCN