Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A992CN3
CCATS
G178966
US HTS
8542310001

Thông tin PCN/MDDS

SRKHM

99A9HG
PCN | MDDS
99AKDL