Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A992CN3
CCATS
G167599
US HTS
8542310001

Thông tin PCN/MDDS

SRKNR

99AD1Z
PCN | MDDS
99AFPK
PCN | MDDS
99AFV5
PCN | MDDS