Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A992CN3
CCATS
G167599
US HTS
8542310001

Thông tin PCN/MDDS

SRKNU

99AD27
PCN | MDDS
99AFV0
PCN | MDDS
99AFVX
PCN | MDDS