Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A992CN3
CCATS
G167599
US HTS
8542310001

Thông tin PCN

SRKP0

99AD2K
PCN
99AFTV
PCN
99AFVP
PCN