Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A992CN3
CCATS
G167599
US HTS
8542310001

Thông tin PCN

SRKNJ

99AD11
PCN
99AFTW
PCN
99AFVT
PCN