Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A992CN3
CCATS
G167599
US HTS
8542310001

Thông tin PCN/MDDS

SRKNN

99AD1T
PCN | MDDS
99AFPJ
PCN | MDDS
99AFVD
PCN | MDDS