Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A992CN3
CCATS
G167599
US HTS
8542310001

Thông tin PCN/MDDS

SRKNL

99AD13
PCN | MDDS
99AFTX
PCN | MDDS
99AFVV
PCN | MDDS