Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Graphics DCH Driver for Windows®10 & Window 11* for Intel® NUC 11 Compute Elements CM11EB

Intel® Thunderbolt™ điều khiển cho Windows® 10 64-bit cho các Bộ phận Điện toán Intel® NUC 11 - NUC11EB & NUC11EBv

Intel® Rapid Storage Technology cho Windows® 10 64-bit cho Bộ phận Điện toán Intel® NUC 11

Intel® NUC Pro Software Suite (NPSS) Version 2

Cập nhật BIOS [EBTGL357]

Intel® Wireless Technology-Based Driver for Windows® 10 & Windows* 11 for Intel® NUC Products

Intel® Wireless Bluetooth Driver for Windows® 10 64-Bit and Windows 11* for Intel® NUC

Công cụ tích hợp chương trình cơ sở Intel® Aptio* V UEFI

Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST) cho Bộ phận Điện toán Intel® NUC 11

Intel® GNA Scoring Accelerator Driver for Windows® 10 64-bit and Windows 11* for Intel® NUC Kits & Mini PCs

Intel® Chipset Device Software hành cho Bộ phận Điện toán Intel® NUC 11

Intel® Wireless Bluetooth® điều khiển dành cho Windows® 10 64-bit và Windows 11* cho Bộ phận Điện toán Intel® NUC 11