Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Cập nhật BIOS [EBTGLMIV]

Tiện ích Đồng hồ Bấm giờ Intel® NUC

Intel® Rapid Storage Technology cho Windows® 10 64-bit cho Bộ phận Điện toán Intel® NUC 11

Intel® Wireless Bluetooth® điều khiển dành cho Windows® 10 64-bit cho Bộ phận Điện toán Intel® NUC 11

Động cơ Quản lý Intel® điều khiển doanh nghiệp cho Windows® 10 64-bit cho Bộ phận Điện toán Intel® NUC 11

Thunderbolt™ 3 điều khiển DCH cho Windows® 10 cho Intel® NUC

Intel® Graphics Driver cho Windows® 10 64-bit cho Bộ phận Điện toán Intel® NUC 11

Intel® GNA điều khiển bộ gia tốc chấm điểm cho Intel® NUC