Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A992C
CCATS
740.17B1
US HTS
8471706000

Thông tin PCN/MDDS

99AGG3
PCN | MDDS
99AJ1G
PCN | MDDS