Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Công cụ cấu hình cổng Ethernet - EFI*

Công cụ Cấu hình Cổng Ethernet - ESX*

Công cụ cấu hình cổng Ethernet - Linux*

Công cụ Cấu hình Cổng Ethernet - FreeBSD*

bộ điều hợp Intel® Ethernet Gói trình điều khiển hoàn chỉnh

Công cụ Cấu hình Cổng Ethernet - Windows*

Công cụ cấu hình cổng Ethernet (Tất cả các hệ điều hành được hỗ trợ)

Lệnh ghép ngắn Ethernet cho Microsoft Windows* dành cho PowerShell*

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows Server 2019*

Công cụ quản trị cho Intel® Network Adapters

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows Server 2022*

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows Server 2016*

Hướng dẫn Sử dụng Bộ điều hợp cho Bộ điều hợp Intel® Ethernet

Intel® Ethernet Connections Boot Utility, hình ảnh khởi động trước và trình điều khiển EFI

Ghi chú phát hành sản phẩm Intel® Ethernet

Trình điều khiển bộ điều hợp mạng Intel® cho các thiết bị dòng E810 dưới Linux*

Trình cắm Intel® ESXCLI để quản lý bộ điều hợp mạng Intel® Ethernet

Tiện ích Cập nhật Bộ nhớ Không biến đổi (NVM) dành cho Bộ điều hợp Mạng Intel® Ethernet Chuỗi E810—Windows*

Tiện ích Cập nhật Bộ nhớ Không biến đổi (NVM) cho Bộ điều hợp Mạng Intel® Ethernet Chuỗi E810—Linux*

Trình điều khiển irdma RDMA FreeBSD* cho bộ điều khiển Intel® Ethernet E810