Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A991.B.4.A
CCATS
NA
US HTS
8542310001

Thông tin PCN

SRKTU

99AFN0
PCN

SRKTV

99AFN3
PCN