Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
EAR99
CCATS
NA
US HTS
8471804000

Thông tin PCN

99A2HZ
PCN