Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) Windows* dành® cho Bo mạch và Hệ thống Máy chủ Intel dựa trên Chipset Intel® 621A

Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) Windows* Driver for Intel® Server Boards and Systems Based on Intel® 621A Chipset

System Information Retrieval Utility (SysInfo) for Intel® Server Boards and Intel® Server Systems Based on Intel® 621A Chipset

System Firmware Update Utility(SysFwUpdt) for Intel® Server Boards and Intel® Server Systems Based on Intel® 621A Chipset

Tiện ích Truy xuất Thông tin Hệ thống (SysInfo) cho Bo mạch Máy chủ Intel® và Hệ thống Máy chủ Intel Dựa trên Chipset Intel® 621A

Intel® Server Debug and Provisioning Tool (Intel® SDP Tool) for Linux*

Intel® Server Debug and Provisioning Tool (Intel® SDP Tool) cho Linux*

Trình điều khiển mạng onboard cho các® bo mạch máy chủ và hệ thống Intel dựa trên Chipset Intel® 621A

Intel® Server Board bios dòng D50TNP và Gói cập nhật vi chương trình hệ thống (SFUP) cho Windows* và Linux*

Intel® Server Board cập nhật dòng D50TNP và Gói cập nhật chương trình cơ sở cho UEFI

Intel® Server Debug and Provisioning Tool (Intel® SDP Tool) Mount Clean Script

Intel® Server Debug and Provisioning Tool (Intel® SDP Tool) Mount Clean Script

Onboard Video Driver for Windows* for Intel® Server Boards and Systems Based on Intel® 621A Chipset

Trình điều khiển video onboard cho Windows* dành cho Bo mạch máy chủ Intel® và hệ thống dựa trên Chipset Intel® 621A

Intel® SNMP Subagent Stand-Alone Intel® Server Management Utility for Intel® Server Boards and Systems Based on Intel® 62X Chipset

Intel® Server Chipset Driver for Windows* for Intel® Server Boards and Systems Based on Intel® 621A Chipset

Intel® Server Chipset Driver cho Windows* dành cho Bo® mạch và Hệ thống Máy chủ Intel Dựa trên Chipset Intel® 621A