Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A002U
CCATS
G157815L1
US HTS
8473301180

Thông tin PCN/MDDS

99A2F1
PCN