Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Server Debug and Provisioning Tool (Intel® SDP Tool)

Intel® Server Board D50TNP Family BIOS and System Firmware Update Package (SFUP) for Windows* and Linux*

Intel® Server Board D50TNP Family BIOS and Firmware Update Package for UEFI

Intel® Server Debug and Provisioning Tool (Intel® SDP Tool) Mount Clean Script

Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) Windows* Driver for Intel® Server Boards and Systems Based on Intel® 621A Chipset

Intel® Server Chipset Driver for Windows* for Intel® Server Boards and Systems Based on Intel® 621A Chipset