Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A992CN3
CCATS
Khác nhau tùy theo sản phẩm
US HTS
8542310001

Thông tin PCN

SRH58

999V8G
PCN

SRH5A

999V8M
PCN