Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

BIOS Update [DBTGL579]

Intel® Graphics DCH Driver for Intel® NUC

Intel® NUC Software Studio Service

Intel® Ethernet (LAN) Network Connection Driver for Windows 11* and Windows® 10 for NUC11PA & NUC11DB products

Thunderbolt™ 3 and 4 DCH Driver for Windows® 10 for Intel® NUC

Intel® Wireless Technology-Based Driver for Windows® 10 & Windows* 11 for Intel® NUC Products

Intel® Wireless Bluetooth® Driver for Windows® 10 64-Bit and Windows® 11 for Intel® NUC

Intel® GNA Scoring Accelerator Driver for Windows® 10 64-bit and Windows 11* for Intel® NUC Products

Intel® Chipset Device Software for Windows® 10 64-bit and Windows 11* for 11th Generation Intel® NUC Products

Intel® Serial IO Driver for Windows® 10 64-bit and Windows 11* for the 11th Generation Intel® NUC Products

Intel® EMA Cloud Start Tool Terraform Scripts

Intel® Ethernet (LAN) Network Connection Driver for Intel® NUC 11