Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Ethernet ghi chú phát hành sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng bộ điều hợp cho Intel® Ethernet điều hợp khác

Intel® Ethernet Product Release Notes

Adapter User Guide for Intel® Ethernet Adapters

Công cụ quản trị cho các Intel® Network Adapters

Administrative Tools for Intel® Network Adapters

Intel® Network Adapter Driver cho Windows 7* - Bản phát hành cuối cùng

Intel® Network Adapter Driver cho Windows Server 2008 R2* - Bản phát hành cuối cùng

Intel® Network Adapter Driver for Windows 7* - Final Release

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2008 R2* - Final Release