Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Wireless Bluetooth® điều khiển dành cho Windows® 10 64-Bit và Windows 11* cho Intel® NUC

Trình® điều khiển dựa trên Công nghệ Intel Wireless cho Windows® 10 & Windows* 11 dành cho các Sản phẩm Intel® NUC

Intel® NUC Pro Software Suite (NPSS)

Công cụ tích hợp chương trình cơ sở Intel® Aptio* V UEFI

Intel® Aptio* V UEFI Firmware Integrator Tools

bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® cho Windows® 10 dành cho Bộ phận Điện toán Intel® NUC 8

Intel® Rapid Storage Technology (RAID) với công nghệ Intel® Optane™ mềm dành cho các Bộ phận Intel® NUC

Intel® Chipset Device Software hành cho các Bộ phận Điện toán Intel® NUC 8