Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A992C
CCATS
Khác nhau tùy theo sản phẩm
US HTS
8471500150

Thông tin PCN/MDDS

99A7JR
PCN | MDDS
99A7JT
PCN | MDDS
99A7JV
PCN | MDDS
99A7JW
PCN | MDDS