Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A992C
CCATS
G157815L2
US HTS
8471500150

Thông tin PCN/MDDS

99AA60
PCN | MDDS
99AA61
PCN | MDDS
99AA62
PCN | MDDS