Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A992C
CCATS
G157815L2
US HTS
8471500150

Thông tin PCN/MDDS

99A8FA
PCN | MDDS
99A8FC
PCN | MDDS
99A8FD
PCN | MDDS
99A8FF
PCN | MDDS