Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A992C
CCATS
G157815L2
US HTS
8471500150

Thông tin PCN/MDDS

99A8A5
PCN | MDDS
99A8A6
PCN | MDDS
99A8A7
PCN | MDDS