Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A992C
CCATS
G157815L2
US HTS
8471500150

Thông tin PCN

99A8A2
PCN
99A8A3
PCN
99A8A4
PCN