Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A992C
CCATS
G162706L1
US HTS
8523510000

Thông tin PCN/MDDS

99A5CZ
PCN
99A5DP
PCN | MDDS