Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

bộ điều hợp Intel® Ethernet Gói trình điều khiển hoàn chỉnh

Ghi chú phát hành sản phẩm Intel® Ethernet

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Microsoft Windows 11*

Công cụ quản trị cho Intel® Network Adapters

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows Server 2022*

Gói hạ cấp NVM cho bộ điều hợp Intel® Ethernet dòng 700

Trình cắm Intel® ESXCLI để quản lý bộ điều hợp mạng Intel® Ethernet

Công cụ Cấu hình Cổng Ethernet - FreeBSD*

Công cụ cấu hình cổng Ethernet - Linux*

Công cụ Cấu hình Cổng Ethernet - Windows*

Công cụ cấu hình cổng Ethernet (Tất cả các hệ điều hành được hỗ trợ)

Công cụ cấu hình cổng Ethernet - EFI*

Công cụ Cấu hình Cổng Ethernet - ESX*

Bộ điều hợp mạng Intel® FreeBSD* Trình điều khiển chức năng ảo cho dòng bộ điều khiển Intel® Ethernet 700 và E810

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows Server 2012*