Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Administrative Tools for Intel® Network Adapters

Intel® Network Adapter Driver for Microsoft Windows 11*

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2012*

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2022*

Ethernet Port Configuration Tool (All Supported OSs)

Ethernet Port Configuration Tool - Windows*

Ethernet Port Configuration Tool - EFI*

bộ điều hợp Intel® Ethernet hoàn chỉnh gói trình điều khiển

Công cụ quản trị cho các Intel® Network Adapters

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows Server 2022*

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows Server 2012*

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Microsoft Windows 11*

Công cụ cấu hình cổng Ethernet (tất cả các OS được hỗ trợ)

Intel® Ethernet Adapter Complete Driver Pack

Intel® Ethernet Product Release Notes

Intel® Ethernet ghi chú phát hành sản phẩm

Gói hạ cấp NVM cho Intel® Ethernet điều hợp chuỗi 700

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® Intel® Ethernet Controller chuỗi 700 trong freeBSD*