Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Công cụ quản trị cho các Intel® Network Adapters

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows Server 2022*

Intel® Điều khiển Bộ điều hợp Mạng cho Windows Server 2012*

Công cụ cấu hình cổng Ethernet - FreeBSD*

Công cụ cấu hình cổng Ethernet - Linux*

Công cụ cấu hình cổng Ethernet (tất cả các OS được hỗ trợ)

bộ điều hợp Intel® Ethernet hoàn chỉnh gói trình điều khiển

Intel® Ethernet ghi chú phát hành sản phẩm

Công cụ cấu hình cổng Ethernet - EFI*

Intel® Network Adapter Driver cho Kết nối Mạng Ethernet PCIe* 40 Gigabit dưới Linux*

Công cụ cấu hình cổng Ethernet - Windows*

Intel® Network Adapter Linux* Virtual Function Driver cho Intel® Ethernet Controller chuỗi 700 và E810

Intel® trình cắm ESXCLI để quản lý các Intel® Ethernet điều hợp mạng

Gói hạ cấp NVM cho Intel® Ethernet điều hợp chuỗi 700 (8,50 lên các phiên bản trước)