Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Microsoft Windows 11*

Công cụ quản trị cho Intel® Network Adapters

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows Server 2022*

Công cụ cấu hình cổng Ethernet - Linux*

Trình cắm Intel® ESXCLI để quản lý bộ điều hợp mạng Intel® Ethernet

bộ điều hợp Intel® Ethernet Gói trình điều khiển hoàn chỉnh

Ghi chú phát hành sản phẩm Intel® Ethernet

Công cụ cấu hình cổng Ethernet (Tất cả các hệ điều hành được hỗ trợ)

Công cụ Cấu hình Cổng Ethernet - Windows*

Công cụ cấu hình cổng Ethernet - EFI*

Công cụ Cấu hình Cổng Ethernet - ESX*

Công cụ Cấu hình Cổng Ethernet - FreeBSD*

Bộ điều hợp mạng Intel® FreeBSD* Trình điều khiển chức năng ảo cho dòng bộ điều khiển Intel® Ethernet 700 và E810

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows Server 2012*

Gói hạ cấp NVM cho Intel® Ethernet Adapters 700 Series (chỉ 8.10 đến 7.00)

Gói hạ cấp NVM cho Intel® Ethernet Adapters 700 Series (chỉ 8.15 đến 7.20)

Gói hạ cấp NVM cho Intel® Ethernet Adapters 700 Series (chỉ 8.15 đến 8.10)

Gói hạ cấp NVM cho Intel® Ethernet Adapters 700 Series (chỉ 8.10 đến 6.80)

Bộ điều khiển Intel® Ethernet X710 / XXV710 / XL710 Gói eCPRI cá nhân hóa thiết bị động