Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A992CN3
CCATS
G159019
US HTS
8473301140

Thông tin PCN

999HGR
PCN
999HGZ
PCN