Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A992CN3
CCATS
G167599
US HTS
8542310001

Thông tin PCN

SRH4X

999V1X
PCN

SRJGC

99A0GH
PCN