Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Ethernet ghi chú phát hành sản phẩm

Công cụ quản trị cho các Intel® Network Adapters

Hướng dẫn sử dụng bộ điều hợp cho Intel® Ethernet điều hợp khác

Intel® Ethernet tiện ích khởi động kết nối, hình ảnh preboot và trình điều khiển EFI

Intel® Network Adapter Driver cho Kết nối Mạng Ethernet PCIe* 40 Gigabit dưới Linux*

Trình điều khiển bộ điều hợp mạng Intel® cho Intel® Ethernet Controller chuỗi 700 theo FreeBSD*

Trình điều khiển chức năng ảo Intel® Network Adapter FreeBSD* cho Intel® Ethernet Controller chuỗi 700 và E810