Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Ethernet Product Release Notes

Adapter User Guide for Intel® Ethernet Adapters

Trình điều khiển chức năng ảo của Bộ điều hợp mạng Intel® FreeBSD* Intel® Ethernet Controller chuỗi 700 và E810

Intel® Network Adapter Driver for Microsoft Windows 11*

Intel® Ethernet Connections Boot Utility, Preboot Images, and EFI Drivers

Administrative Tools for Intel® Network Adapters

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2022*