Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

Thông tin PCN/MDDS

SRK27

99A4K2
PCN | MDDS
99A6MR
PCN | MDDS
99A6MV
PCN | MDDS