Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A992C
CCATS
G162706
US HTS
8523510000

Thông tin PCN

99A6PT
PCN