Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

Thông tin PCN/MDDS

SRGZA

999PKH
PCN | MDDS
999VLT
PCN | MDDS