Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

Thông tin PCN/MDDS

SRH95

999WZ1
PCN | MDDS
99A1A8
PCN | MDDS