Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

Thông tin PCN

SRH42

999TL2
PCN
99A00R
PCN
99A019
PCN