Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

Thông tin PCN

SRH3U

999TKR
PCN
99A00L
PCN
99A014
PCN