Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tải xuống Đồ® Intel - Trình điều khiển Windows® DCH

Tải xuống Đồ® Intel - Trình điều khiển BETA Windows® 10 DCH

Tải xuống Intel® Computing Improvement Program

Tải xuống Intel® Processor Identification Utility - Phiên bản Windows*

Tải xuống Intel® Processor Diagnostic Tool