Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

Thông tin PCN/MDDS

SRH3J

999TKA
PCN | MDDS
99A00G
PCN | MDDS
99A011
PCN | MDDS