Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

Thông tin PCN/MDDS

SRH3D

999TK0
PCN | MDDS
99A00N
PCN | MDDS
99A017
PCN | MDDS

SRH79

999W52
PCN | MDDS
99A0VG
PCN | MDDS
99A0W0
PCN | MDDS