Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

Thông tin PCN/MDDS

SRH3A

999TJ8
PCN | MDDS
99A00C
PCN | MDDS
99A00W
PCN | MDDS