Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Aptio* V UEFI Firmware Integrator Tools for Intel® NUC

Intel® Wireless Bluetooth® Driver for Windows® 10 64-Bit and Windows 11* for Intel® NUC Kits & Mini PCs

Intel® Wireless Technology-Based Driver for Windows® 10 64-bit & Windows* 11 for Intel® NUC Kits & Mini PCs

Intel® Chipset Device Software for Windows® 10 64-bit and Windows 11* for Intel® NUC Kits & Mini PCs 7th Generation and Later

Intel® Management Engine (ME) Corporate Driver for Windows® 10 64-bit & Windows 11* for the Intel® NUC 8 Pro Kits - NUC8vxPN

Trình điều khiển đồ họa Intel® HD cho Windows 10 64 bit cho NUC8v7PN, NUC8v5PN, NUC8i3PN cho Windows Server 2019 và Windows® 10 IoT Enterprise