Thông tin về tuân thủ thương mại

ECCN
5A992C
CCATS
Khác nhau tùy theo sản phẩm
US HTS
8471500150

Thông tin PCN/MDDS

999L0T
PCN | MDDS
999L10
PCN | MDDS
99A6F4
PCN